I det moderne sundhedsvæsen er det afgørende af have understøttende teknologier til at fremme patientbehandlingen og effektiviteten.

Teknologien skal løse vores sundhedsudfordringer

Det danske sundhedsvæsen er under pres. Der udvikles hele tiden nye og dyrere behandlingstilbud og metoder - og samtidig er der øgede produktionskrav og høje forventninger fra både borgere og beslutningstagere. Heldigvis sker der også store teknologiske fremskridt og hvis vi investerer klogt og rettidigt, vil teknologien være den afgørende faktor, der sikrer et fortsat effektivt sundhedsvæsen.

Af: Michael Winther

Overordnet set står det godt til i det danske sundhedsvæsen. Det er effektivt, og det leverer gennemgående en meget høj kvalitet, hvis man sammenligner med forholdene i landene omkring os. Men systemet er bestemt også udfordret. Trængt på økonomien på grund af de mange nye behandlingsmetoder og på grund af patientgruppernes forventninger om, til stadighed at blive behandlet med den nyeste metode og den seneste medicin. Men hvis vi tør og vil investere i den nyeste teknologi, kan vi få et langt bedre og mere effektivt sundhedsvæsen. Et væsen båret af innovation og teknologiudvikling.

Strategiske investeringer

En af de helt store og aktuelle udfordringer for det danske sundhedssystem er opgaven med at vedligeholde de ofte store investeringer i sektoren, samt finde midlerne til nye og nødvendige investeringer. Et sundhedsvæsen er nemlig kun velfungerende og i kadence med samfundsudviklingen, hvis det hele tiden bliver opdateret med strategiske investeringer. Og netop strategiske investeringer der gør, at alle operationelle platforme herunder administrative systemer, understøttende kliniske systemer samt medicinsk udstyr, løbende kan udbygges, ændres og tilpasses nye behov og krav samt understøtte nye strømninger og politiske ambitioner i samfundsudviklingen.

- Et opdateret sundhedssystem er afgørende for at have et godt og trygt sygehusvæsen. Et sundhedsvæsen borgerne kan læne sig op ad, og et sundhedssystem som giver almindelig adgang for befolkningen, og som samtidig er i stand til at løfte opgaven med at hjælpe den enkelte borger med spørgsmål og problemer på sundhedssiden. Herudover er det afgørende, at sundhedsvæsnet bliver bedre til at skele til de mange nye behandlingsmuligheder og forebyggende tiltag, som den nye teknologi åbner op for, og som med rekordfart foldes ud i disse år. Jeg tænker bl.a. på telemedicin, artificial intelligence som kan genkende og se mønstre i sygdomsudvikling og sygdomsbilleder, brugen af Big Data og en række nye teknologiske landvindinger på det medicinske område, der hjælper lægerne til at stille en langt mere præcis diagnose, og dermed også kan tilbyde et langt skarpere behandlingstilbud, fortæller administrerende direktør Steffen Lerche fra Cambio Healthcare Systems.

Tværsektorielle projekter

Administrerende direktør Steffen Lerche ser en fremtid med proaktiv teknologi, der advarer patienter og læger INDEN hjerteanfaldet rammer.

Cambio Healthcare Systems er en førende produkt- og konsulentvirksomhed med internationalt udsyn inden for sundhedssektoren på det nordiske marked, og en voksende spiller på det europæiske, hvor de bl.a. leverer løsninger og produkter til sygehuse og universitetshospitaler i England, Skotland, Færøerne, Grønland, Sverige og Danmark. Virksomheden, der blev startet Linköping i Sverige i 1993 af to unge studerende, har i dag mere end 500 ansatte, og er sat i søen for at skabe positive forandringer i sundhedsvæsnet i de lande, de opererer i. Det sker med en innovativ og fremsynet tilgang, hvor intet er helligt, når det gælder optimering og sundhedsfremme, og i dag har især klinisk beslutningsstøtte og kvalificering af artificial intelligence stor opmærksomhed på virksomhedens agenda, ligesom den innovative og sikre patientjournal enterprice EPJ Cambio COSMIC til stadighed udvikles og forbedres i takt med ny viden og teknologiske muligheder.

- Vi er bestemt en innovativ virksomhed, og som leverandør ser vi os som kernen i et åbent økosystem, der binder de nye teknologier sammen. Det er også forudsætningen for at klare sig på et forretningsområde i konstant udvikling. Sundhedsvæsnet er karakteriseret ved at have enormt mange interessenter, og derfor er der også mange dagsordener i spil. Derfor handler det om, at kunne pejle og navigere sig igennem de mange ønsker og behov, og på professionel vis udvikle nogle konstruktive og fremadrettede løsninger, der kan anvendes i sundhedsvæsnet i mange år, og videreudvikles i takt med både ydre og indre krav. Og jeg tror, at vi i fremtiden, på grund af adgangen til store mængder patientdata, vil se en række tværsektorielle projekter i sundhedsvæsnet, der vil kalde på helt nye systemer, hvad angår både dokumentation og administration. Men ikke med det for øje, men alene af hensyn til at opnå større synergieffekter af den sundhedsfremmende indsats, siger Steffen Lerche.

Proaktivt monitoreret

Steffen Lerche er også overbevist om at fremtidens sundhedsvæsen ser markant anderledes ud bare om nogle få år. Allerede i dag er der mange nye medicintyper med langt større effekt end tidligere, der er genterapi og medicin udviklet på patientens egen genprofil. Samtidig vil der blive udviklet apparater, der er i stand til at forudse, hvornår eventuel sygdom indtræffer, og på baggrund af klinisk beslutningsstøtte og kunstig intelligens vil kunne ridse sygdomsbillederne op længe inden de indtræffer. Samtidig er han overbevist om at kontakten mellem den enkelte patient og lægen eller sygehuset i fremtiden vil være yderst begrænset, som følge af teknologiudviklingens muligheder for proaktiv monitorering af den enkelte borger. Og på spørgsmålet om hvor sundhedsvæsnet står i 2030, kommer svaret prompte:

- I 2030 er vi i gang med at planlægge og/ eller effektuere en grundlæggende omstrukturering af måden, vi tænker sundhedsvæsen på, herunder nye sygehuse. Sygehuse og hospitaler proppet med teknologi, og med fokus på automation og logistiske systemer. Hospitalssektoren og sundhedssystemet i det hele taget vil samtidig være udpræget fleksibelt og agilt, ligesom der vil være en løbende interaktion mellem sundhedssektoren og borgeren. Men en interaktion, der er meget anderledes, end den vi kender i dag. Jeg tror nemlig, at vi vil være proaktivt monitoreret, altså overvåget af sindrige systemer, som kan advare patienterne og lægerne inden sygdommen eller hjerteanfaldet tager fat, forklarer Steffen Lerche.